การมอบเกียรติบัตร ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ท. ๔ วิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555