พิํํธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา
ปีำการศึกษา 2555
ณ อาคารศรีนิบง วันที่ 7 มีนาคม 2556