การให้ความรู้กับนักเรียนในกิจกรรมสภานักเรียนโดย ก.ก.ต.จังหวัดยะลา