กิจกรรมสาระวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557
ณ บริเวณใต้ถุนอาคารบริรักษ์