ภาพบรรยากาศ
การประชุมการจัดตั้งหน่วยจัดการดูแลรายกรณี
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเ็ด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา
และเด็กกลุ่มเสี่ยงในระะบบการศึกษา พื้นที่นำร่องในจังหวัดยะลา
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2555

โดยโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการปิ่นรัตน์ มะลิชู รับมอบเป็นหน่วยจัดการดูแลรายกรณี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา กล่าวเปิดพิธี
 
 
 
 
นายณรงค์ ชูเพชร ผอ.กองการศึกษา อบจ.ยะลา