ภาพการเดินร่วมรณรงค์ในโครงการ Stop Teen Mom
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556