ภาพกิจกรรมการอบรมหนังสือเล่มเล็ก
ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556