ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
         
               กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 เพื่อประชุมชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และได้ทำการประชุมกลุ่มย่อยในกลุ่มชั้นต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา