ภาพกิจกรรมการทำขนมของนักเรียนระดับอนุบาล
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555
        ภาพการสอนทำขนมโคโดยสาธิตให้นักเรียนอนุบาล 2 ณ ใต้ถุนอาคารบริรักษ์ โดยได้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง คุณครู ได้สาธิตให้นักเรียนได้ดูและลงมือปฏิบัติจริง เป็นที่สนุกสนานของน้อง ๆ หนู ๆ อนุบาล