การติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
โดยคณะกรรมการต้นสังกัด ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2558