โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
                จัดกิจกรรมแจกเอกสารการสอน พร้อมอุปกรณ์การติว ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบโอเน็ตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึง โดยแจกให้กับ
นักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 160 คน  และนักเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 22 คน โดยมีท่านผู้อำนวยการปิ่นรัตน์ มะลิชู และรองผู้อำนวยการฝายวิชาการ นางศิวพร ยืนชนม์ มาให้โอวาท
และ กล่าวให้กำลังใจกับนักเรียนพร้อมกับมอบของให้กับนักเรียน พร้อมกันนั้นคุณครูอับดุลเลาะ นาปี ซึ่งรับผิดชอบโครงการได้มอบข้อสอบพร้อมเฉลย Pre O-Net ให้กับ
นายบุญชัย สุดจรัสธรรม เพื่อนำไปแจกให้กับคุณครูในสาระคณิต วิทย์ สังคม ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ได้ใช้ประกอบการติวให้กับนักเรียน