ภาพการประเิมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

รอบที่ 3
ปีการศึกษา 2555
ในวันที่ 11 มกราคม 2556