ภาพกิจกรรมวันครู
16 มกราคม 2556
กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมการปล่อยปลา ณ บึงแบเมาะ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
บรรยากาศงานเลี้ยงและการมอบรางวัลครูสอนดี  หนึ่งแสนครูดี/ผู้บริหาร รางวัลย่กย่องเชิดชูครูจาก สกสค.  และ ครูค.ศ4คนแรกของเทศบาลนครยะลา
นางปิ่นรัตน์ มะลิชู
หนึ่งแสนครูดีระัดับผู้บริหาร
นางสาวชฎาภรณ์ เรืองสง่า
หนึ่งแสนครูดี
นางสรินยา พราหมณ์นาค
หนึ่งแสนครูดี
<picture>
นางสาวพิไลวรรณ ทับสระ
หนึ่งแสนครูดี
นางสาวซูไรนี มะลี
หนึ่งแสนครูดี
นางวัลลีนาร์ ลาเตะ
หนึ่งแสนครูดี
นางสะรีป๊ะ หามะ
หนึ่งแสนครูดี
นางหทัยรัตน์ สงสม
หนึ่งแสนครูดี
นางสุภาพร ภาณุศรี
หนึ่งแสนครูดี
นางจีราพร ทยากรณ์นนท์
หนึ่งแสนครูดี
นายพรศิลป์ ทองตราชู
หนึ่งแสนครูดี
นางเนาวนิตย์ จันทสุบรรณ
หนึ่งแสนครูดี
นางอรอนงค์ บัวอินทร์
ครูดีเด่นสาระวิทยาศาสตร์

นายสมศักดิ์ จันลาภ
หนึ่งแสนครูดี/ครูผู้มีคุณธรรมฯ/ครูดีเด่นสาระสุขและพลศึกษา

นายอนันต์ เจ๊ะแว
หนึ่งแสนครูดี/ครูดีเด่นสาระศิลปะ
นายมานะ ขวัญเชื้อ
ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก สกสค.
ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในกาิรดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
ครู คศ.4 (ครูเชี่ยวชาญ) คนแรกของเทศบาลนครยะลา