ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้
 
             ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม ท่านรองนายกสัญญา สุวรรณโพธิ์ ได้มาเป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ การนำรูปแบบวิธีการสอนต่าง ๆ มาใช้ในชั้นเรียน โดยในงานได้มีท่านนายกพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชมน์เจริญ มาเป็นประธานในการเปิดงาน และได้มากล่าวให้ความรู้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) โดยในกิจกรรม จะมีการนำเสนอรูปแบบการสอนของกลุ่มชั้นต่าง ๆ ที่นำไปสอนนักเรียน ได้มาเผยแพร่ ให้กับเพื่อนครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ทราบกันด้วย