ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดี
              ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับครูสอนดีและหนึ่งแสนครูดีในวันที่ 17 มกราคม 2555 หลังจากคณะครูเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ในวันครูที่ 16 มกราคม 2555 โดยท่านผู้อำนวยการปิ่นรัตน์ มะลิชู ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับคณะครู ที่ได้รับรางวัลครูสอนดีซึ่งประกอบด้วย

1. นายอนันต์ เจ๊ะแว

 
2. นางซอลีฮะ จระกา  
3. นางอารีย์ การัตน์  
4. นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์  
5. นางอรอนงค์ บัวอินทร์  
6. นางสาวณัฐรีย์ พุกพบสุข  
7. นายสมพงษ์ พรหมสว่าง  
         
นอกจากนี้ยังมีคณะครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภาอีก 11 ท่านดังนี้

1. นายอนันต์ เจ๊ะแว

2. นางซอลีฮะ จระกา
3. นางอารีย์ การัตน์
4. นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
5. นางอรอนงค์ บัวอินทร์
6. นางสาวณัฐรีย์ พุกพบสุข
7. นายบุญชัย สุดจรัสธรรม
8. นางเพียงแข เปลี่ยวดี
9. นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน
10. นางนัทธมน ยอดมงคล
11. นางสาวภาวดี ทุมมา
         
 
 
 
ครูสมพงษ์ พรหมสว่าง
ครูอรอนงค์ บัวอินทร์
 
 
 
 
ครูณัฐรีย์ พุกพบสุข
ครูซอลีฮะ จระกา
 
 
 
 
ครูอนันต์ เจ๊ะแว
ครูบุญชัย สุดจรัสธรรม
 
 
 
 
ครูอารีย์ การัตน์
ครูณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
 
 
 
 
ครูนัทธมน ยอดมงคล
ครูเพียงแข เปลี่ยวดี
 
 
 
 
ครูเสาวลักษณ์ คงแทน
 
 
 
   
 
คณะครูถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน