ภาพกิจกรรมวันครู
16 มกราคม 2555
         
 
 
         
 
 
 
ท่านนายกพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชมน์เจริญ เป็นประธานเปิดงานวันครู ณ อาคารศรีนิบง
 
 
 
 
 
ครูสมพงศ์ พรหมสว่าง รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูณัฐรีย์ พุกพบสุข รับรางวัลครูสอนดี และหนึ่งแสนครูดี
 
 
 
 
 
ครูณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ รับรางวัลครูสอนดี และหนึ่งแสนครูดี
ครูภาวดี ทุมมา รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
 
 
 
 
 
ครูบุญชัีย สุดจรัสธรรม รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูอรอนงค์ บัวอินทร์ รับรางวัลครูสอนดี และหนึ่งแสนครูดี
 
 
 
 
ครูเพียงแข เปลี่ยวดี รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูเสาวลักษณ์ คงแทน รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
 
 
 
 
 
ครูนัทธมน ยอดมงคล รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
 
ครูอารีย์ การัตน์ รับรางวัลครูสอนดีและหนึ่งแสนครูดี
 
     
 
ครูซอลีฮะ์ จระกา รับรางวัลครูสอนดีและหนึ่งแสนครูดี
 
ครูอนันต์ เจะแว รับรางวัลครูสอนดีและหนึ่งแสนครูดี