กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ สนามพระเศวตสุรคชาธาร จ.ยะลา