กิจกรรมลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ระหว่างวันที่ ๑๕ -๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครยะลา (บ้านจารู)
 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน กลุ่ม A ประกอบด้วย 10 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ชักคะเย่อ ฐานที่ 2 วิ่งกระสอบ ฐานที่ 3 กินวิบาก ฐานที่ 4 วิ่งสามขา ฐานที่ 5 เรือบก
ฐานที่ 6 ต่อความยาวสาวความยืด ฐานที่ 7 จดจำสิ่งของ ฐานที่ 8 ลำเลียงคน ฐานที่ 9 ตีกอล์ฟ ฐานที่ 10 ลำเลียงน้ำ

 กิจกรรมผจญภัย กลุ่ม B ประกอบด้วย 10 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 หนีภัย ฐานที่ 2 ช่องแคบ ฐานที่ 3 สะพานเชือก ฐานที่ 4 สะพานเชือกเส้นเดียว ฐานที่ 5 ปีนเชือก
ฐานที่ 6 สไลด์เดอร์ตาข่าย ฐานที่ 7 สะพานแกว่ง ฐานที่ 8 สะพานลิง ฐานที่ 9 มุดท่อ ฐานที่ 10 บันไดโยกเยก

กิจกรรมเดินทางไกล กลุ่ม C ประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 Water Gate (ประตูระบายน้ำ) ฐานที่ 2 Fishing Area (พื้นที่ตกปลา)
ฐานที่ 3 Horse Riding Club (ชมรมผู้เลี้ยงม้า) ฐานที่ 4 Handy Craft (หัตถกรรม)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำอาหารในแต่ะละหมู่พร้อมกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ก่อนปิดกองลูกเสือ