กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษานำโดย นายวีระ เพ็งสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนางอังคณา อินทรกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา
ได้เข้าตรวจสอบงาน เอกสารต่างๆ พร้อมกับให้คำแนะนำเพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนาให้มีคุณภาพสืบเนื่องไป