แนะแนวการศึกษาเรียนต่อ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีคณะทีมงานแนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าแนะแนวศึกษาเรียนต่อกับนักเรียนชั้น ม.3 ดังนี้
----------------------------
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ได้มาแนะแนวทางการศึกษาต่อ
แก่พี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒาต่อยอดทางด้านกีฬาและควบคู่กับวิชาการ โดยมีทั้ง 2 สาขา คือ
วิทย์ศาสตร์ -กีฬา , ศิลป์ - กีฬา โพธิ์คีรีศึกษา
         
   
         
   
         
และอีกคณะทีมงานแนะแนวจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
----------------------------
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ได้มาแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใกล้จบการศึกษาในภาคเรียนนี้ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลายสาขาเช่น สาขางานการบัญชี, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขางานการขาย และสาขาวิชาการโรงแรม