ภาพกิจกรรมลูกเสือระดับชั้น ป.3
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560