การเข้าค่ายพักแรม
ณ ศูนย์ฝีกเยาวชน ค่ายอภัยบริรักษ์ จังหวัดพัทลุง
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2556