ภาพบรรยากาศการพานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นไปยังแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดยะลา
ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อ.เมือง จ.ยะลา
วันที่ 26 กุมภาัพันธ์ 2556