กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ 401 จ.พัทลุง