กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558