กิจกรรมแนะแนวอาชีพจากกรมจัดหาแรงงานจังหวัดยะลา
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
มาให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้าสู่เว็บไซต์สำรวจความถนัดในด้านต่างๆ ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับถัดไป และได้นำไปประกอบอาชีพ ตามที่ตนเองสนใจ