กิจกรรมการส่งประกวดกระทงขนาดใหญ่ในวันลอยกระทง
25 พฤศจิกายน 2558