รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขนาดเล็ก)
                              
        เด็กชายไซฟูดีน หะยีบากา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัดของจังหวัดยะลา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยได้แสดงความสามารถทั้งทางด้านการเรียน ด้านดนตรีประเภทต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการที่มาประเมินได้รับชม ผลปรากฏว่า
เด็กชายไซฟูดีน หะยีบากาได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขนาดเล็ก) จากกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องขอแสดงความยินดีกับความสามารถของนักเีรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)ด้วยนะคะ