ภาพการมอบรางวัลและเกียรติบัตรครูสอนดี
        

           ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 โดยท่านณรงค์ ชูเพชร ผู้อำนวยการกองการ ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ยะลา และ ท่านไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา โดยหลังจากการเสวนาดังกล่าวได้ทำพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับครูสอนดีใน จังหวัดยะลา จำนวน 149 คน โดยครูเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ.ยะลา ได้รับรางวัลจัำนวน 7 คนดังนี้
1. นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
2. นางอรอนงค์
3. นางซอลีฮะ จระกา
4. นางอารีย์ การัตน์
5. นางสาวณัฐรีย์ พุกพบสุข
6. นายสมพงษ์ พรหมสว่าง
7. นายอนัน เจ๊ะแว
           ซึ่งในงานคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ.ยะลา ที่ได้รับรางวัลครูสอนดีก็ได้รับกำลังใจอย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการปิ่นรัตน์ มะลิชู ซึ่งได้ไปเป็นเกียรติและกำลังใจ กับคณะครูที่ได้รับรางวัล