กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 จัดโดยคณะน้องฝึกประสบการณ์สาระคณิตศาสตร์ โดยใช้สถานที่ในห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) โดยมีท่านดร.วิชิต เรื่องแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาทำพิธีกล่าวเปิดงาน และมีท่านรองกิติพงษ์ จันทร์วิจิตร ได้กล่าวต้อนรับ ซึ่งในกิจกรรมจะเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนในวิชาคณิตศาตร์