กิจกรรมเลี้ยงส่งท่านรองอับดุลมายิด ลาเต๊ะ
ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 โดยโอนย้ายไปยังโรงเรียนเทศบาล ๑ ยะลา