กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2554
19 มีนาคม 2555 ของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3