กิจกรรมการทำแผนยุทธศาสตร์และSAR
ในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2555